Search
Close this search box.

תקצירי קורס תושב”ע

תקצירי קורס תושב"ע

.

מבוא לחסידות חב"ד – מטרתו המרכזית של קורס זה היא לעמוד על תחומי מחשבה מרכזיים בעולמה של חסידות חב"ד, ולהכשיר את התלמידות ללמד הוראת החסידות בקרב לומדים צעירים. הקורס יכלול שורה של נושאים וסוגיות יסוד השייכים לחידושה ולעולמה של תנועת החסידות בכלל, ולייחודה של חסידות חב"ד בפרט.
סוגיות נבחרות בספרות התנאים – במשנה, ספר התורה שבעל פה הראשון, ניתן לפגוש את ההלכה בצורתה הראשונית. מכאן חשיבותה להבנת אורח חייו של שומר המצוות לאורך כל הדורות. במסגרת קורס זה נבקש להעמיק את ההיכרות עם המשנה. נעמוד על הסיבות לכתיבתה, ומתוכן – על דרכי הלימוד של המשנה. במסגרת זו נעמוד על חלוקת המשניות, על משמעותם של הסיפורים המשנה ועוד.

עיונים בסוגיות מרכזיות מהמשנה והתלמוד – בקורס זה, נעמוד על הצורך בתלמוד לאחר חתימת המשנה, ועל המבנה היחודי של התלמוד – ספר דיונים ולא ספר חוקים. מתוך כך, נתייחס להבדלים שבין התלמוד הבבלי לאחיו הארצישראלי, נבקש להכיר דמויות מרכזיות בעולם התלמוד, ונעמוד על מקומה של האגדה במסגרת זו. במקביל למאמרים אלה, נלמד – עקב בצד גודל – שתי סוגיות קצרות מהתלמוד הבבלי. יהיה בכך כדי לתת לתלמידה התנסות מעשית בלימוד גמרא.
עיונים במסכת אבות – עיונים בדברי חז"ל במסכת אבות שמשמשים כבסיס לתפיסת המוסר היהודית, לאור פרשנות הדורות, המוסר והחסידות.
עיונים רעיוניים בפרשת השבוע – עיונים בסוגיות יסוד בפרשות השבוע, על פי סדרת הספרים "לקוטי שיחות" של הרבי מליובאוויטש, הנוגעים במגוון תחומי הדעת: אמונה, השקפה, דברי חז"ל ועוד.
חקר משווה בסוגיות ליבה השקפתיות – הקורס עוקב אחרי סוגיות ליבה בהשקפה החב"דית לאורך הדורות, כמו: מהות היחס בין הציבור החב"די לציבור החרדי במישורים אמוניים, סוציאולוגיים והתנהגותיים, גישות שונות ביחס לצמחונות, ניתוח היחס לפסיכולוגיה ומקומה בעולמו של האדם המאמין, אתגר ההתמודדות עם השואה, היחס לשינויים הטכנולוגיים במשנת חב"ד ועוד.

סוגיית הצדיק: ממקורות חז"ל ועד לספרות בת זמננו – היבטים מרכזיים בדמותו של הצדיק והמנהיג ממקורות חז"ל הראשוניים בנושא, ובמקורות הרבים במחשבת ישראל לאורך הדורות, ומעלה סוגיות שונות: כמו חשיבותו של הצדיק במחשבת ישראל, ההתקשרות לצדיק, ומקומו של הצדיק לאחר הסתלקותו בעולמו של המאמין.
מושגי יסוד בסוגיית הגאולה – העמקה ברעיונות תורת הגאולה כי שהם מופיעים במקורות חז"ל ובמשנת החסידות, הקורס עוקב אחרי העיקר השנים עשר של הרמב"ם, ומלבן שורה של נושאי וסוגיות יסוד שעולים ממנו.
עיון משווה בסוגיות יסוד בספר התניא – ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד, מציב אידיאל ליהודי המאמין, שמבוסס על ההתבוננות האינטלקטואלית. את המצע לשיטתו הרעיונית פורס בעל התניא בשני חלקים בספרו, כאשר הקורס מתמקד ב"דרך הקצרה" שהוא מציע, הבאה למצוא פתרונות לאתגרים העולים מתוך מערכת היחסים האינטלקטואלית בין האדם לאלוקים, שהוא דוגל בה.
סוגיות בסיס בהתפתחות ההלכתית: ברכות הנהנין – ברכות הנהנין הן מההלכות המורכבות יותר שמופיעות בשולחן ערוך – אורח חיים. הקורס עוקב אחרי ההתפתחויות שחלו בתחומי ברכות הנהנין, ומדגיש את ההלימה בין סוגיות התלמוד במסכת ברכות והמופע המודרני של הלכות ברכות הנהנין.
הבטים עיוניים בפסיקת ההלכה: הלכות שבת – מאז ניתנו דיני השבת במרה, מלוות הלכות שבת את העם היהודי, כשהתפתחויות טכנולוגיות הוסיפו נופך מיוחד לפסיקת ההלכה בנושא זה. הקורס עוסק בסוגיות ליבה של הלכות שבת, מהיסודות ועד למופע המודרני שלהן.
הלכות כשרות: התהוות ההלכה מהמקורות ועד למבנה המודרני – התזונה האנושית היא נושא דינמי שהשתנה מאוד בדור האחרון. יחד עם שינויי התזונה גם נדרשה ההלכה לפסיקה מתאימה. הקורס דן ביסודות פסיקת ההלכה בתחום הכשרות והאופנים שבהם הם משתקפים כיום בעולם המודרני.