תנאי קבלה למכללה למסלולי הלימוד וההתמחויות

תנאי קבלה

תנאי קבלת תלמידות למכללה

 • קיום אורח חיים על פי תורה ומצוות ברוח החסידות, תוך הזדהות עם ה"אני מאמין" של המכללה.
 • חוות דעת חיובית בוועדת הקבלה המוסדית.
 • הצלחה במבדקי התאמה פנימיים של המכללה.
 • גיל 18, עד הראשון לינואר שנה א' במכללה.
 • תלמידות מחו"ל שאינן בעלות אזרחות ישראלית זכאיות ללמוד במסלול "מורה לתפוצות". במסלול זה חלים כל תנאי הקבלה למעט דרישות הגיל והמבחן הפסיכומטרי.
 • תלמידות חו"ל המעוניינות ללמוד במסלול לימודים סדיר ארבע שנתי, נדרשות לעמוד בתנאי הקבלה למסלול זה.
 • בעלת תעודת בגרות או אישור זכאות לתעודת בגרות (בעת הרישום תציג תלמידת כיתה י"ב אישור מהנהלת ביה"ס העל יסודי על הגשתה לכל מבחני הבגרות לקראת זכאות לתעודת בגרות). תעודות בגרות מחו"ל – חייבות בהכרה של משרד החינוך הישראלי, על התלמידה לפנות באופן אישי למשרד החינוך ולבקש אישור שקילה לתעודת בגרות ישראלית.
 • מועמדת שלא נבחנה בבחינת בגרות בחסידות תידרש לעמוד במבחן בקיאות 6.1 בחסידות.

ציון משולב

נדרש ציון משולב 540. שקלול הציון המשולב יערך לפי ההרכב הבא:50% ציוני הבגרות,50% ציון הפסיכומטרי.

מועמדות שהציון המשולב שלהן בין 540 – 525, נדרשות להתייצב בפני וועדת מיון חיצונית מטעם משרד החינוך (במסגרת פרוייקט מסיל"ה – מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה), לבדיקת התאמתן להוראה.

פטור מחובת מבחן פסיכומטרי- מסלול תעודת בגרות איכותית

ניתן להתקבל ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות,ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף

לתנאים הבאים:

למסלול גיל הרך ולמסלול לביה"ס היסודי:

 • 4-5 יח"ל אנגלית.
 • 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
 • ממוצע בגרות 92 ומעלה.

למסלול חינוך מיוחד, למסלול חט"ב/התמחות תנ"ך ולמסלול חינוך בלתי פורמלי:

 • 4-5 יח"ל לאנגלית.
 • 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.

למסלול חט"ב/ התמחות מדעים:

 • 4-5 יח"ל אנגלית.
 • 4-5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר (במקרה של אי עמידה בתנאי סף זה תידרש המועמדת לקורס הכנה מותאם לחוג).
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.

למסלול חטה"ב/ התמחות אנגלית:

 • 5 יח"ל אנגלית.
 • 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.

למסלול חט"ב/ התמחות מתמטיקה:

 • 4-5 יח"ל אנגלית.
 • 4-5 יח"ל במתמטיקה (מועמדת שברשותה 4 יח"ל בלבד תידרש לקורסי השלמה ל – 5 יח"ל).
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה.

הפטור מן המבחן הפסיכומטרי על סמך תעודת בגרות איכותית, אינו רלוונטי לבעלות תעודות בגרות מחו"ל.

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים קיימים תנאי קבלה לכל מסלול והתמחות, הנקבעים ע"י ההנהלה ומרכז המסלול וההתמחות, כמצוין להלן בפרקי פירוט המסלולים.

 

חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל)

מועמדים החייבים בבחינת ידע בעברית הם:

מועמדים למוסדות ששפת ההוראה בהם היא עברית שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית והינם בוגרי בתי ספר תיכוניים  ששפת ההוראה בהם לא היתה עברית.

תנאי העמידה במבחן יע"ל הוא ציון 125 ומעלה. מועמדת שחייבת במבחן יע"ל ולא נבחנה בו, תחשב כתלמידה שלא התקבלה.

 

בוגרות י"ב שנות לימוד הממשיכות לימודים במכללה להוראה ברצף

בוגרות י"ב שנות לימודים, הממשיכות ברצף לימודים במכללה ואין בידן עדיין אישור זכאות לתעודת בגרות בעת הרשמתן ללימודים, תתקבלנה ללימודים על תנאי על פי ציון התאמה 540 ומעלה. עד סוף חודש תשרי של שנת הלימודים הראשונה במכללה, עליהן להמציא אישור על זכאותן לתעודת בגרות ועמידה בתנאי הקבלה כפי שהם מפורטים לעיל. לומדות אשר לא תעמודנה בתנאים אלה, יופסקו לימודיהן בסיום סמסטר א'.