מדור שכר לימוד

מדור שכר לימוד

   מזכירת המדור הגב' מירי קסלמן

 ☎  03-9602317 (ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)

files.geektime.co.il/wp-content/uploads/2018/04/1_... mirik@rivka.org.il

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד לתלמידות סדירות, 

בעדכון!

 

תשלום עבור נסיעות

תעריף הנסיעה

מלגות והנחות מטעם המכללה

מלגת לימודים תינתן על רקע מצב כלכלי לתלמידות כפר חב"ד אשר תגשנה טופס בקשת מלגה עד לתאריך ייעודי, בתנאי שהן מגישות בקשה להלוואה מותנית מטעם משרה"ח (לזכאיות) ונרשמות לפרויקט פר"ח. גובה המלגה יקבע על פי הקריטריונים הקיימים במכללה. ניתן לקבל טפסים במדור שכר לימוד בכפ"ח.

הנחה לאחיות
• לשתי אחיות : א. הלומדות שתיהן יחדיו במכללת האם, או שתיהן יחדיו בשלוחה. ב. המשלמות שכר לימוד – למעט במקרה של אחת מהן הלומדת במסלול מצוינות. ניתנת הנחה של 10% לכל אחת.
• לשלוש אחיות (בכפוף למגבלות הנ"ל) תינתן הנחה של 15% לכל אחת.

הגשת בקשת הנחה לשנה"ל תשפ"ג הסתיימה

מלגות חיצוניות

הלוואה מותנית

קיימת אפשרות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת מטעם משה"ח. גובה ההלוואה 42% (5,800 ₪), מוענק לתלמידות המסלול לחטיבת הביניים בהתמחויות אנגלית, מדעים ומתמטיקה, בתנאי שהן שעומדות בדרישות הקבלה למכללה (כמצוין בעמ' 11), וללומדות במסלול מצוינות. השתלבות בהוראה בכל מקום בארץ גורמת להפיכת ההלוואה למענק. התלמידות נדרשות לשלם את שכר הלימוד באופן סדיר מראש. עם קבלת ההלוואה – מגיע הכסף ישירות אליהן.

מילוי ההתחייבות להלוואות מותנות רגילות הן כדלקמן:

א. הסמכה מלאה להוראה בהתאם למסלול הנלמד.
ב. עבודה בהוראה בהיקף מינימום 1/3 משרה, עבור כל שנת הלוואה.
עבור סטודנטיות מתוכנית רג"ב- מצוינות, 2/3 משרה עבור כל שנת הלוואה.
גובה ההלוואה והקריטריונים לקבלתה נקבעים על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. פרטים נוספים מופיעים בטופס הבקשה להלוואה המותנית.
פרטים בנושא וטפסים להלוואה המותנית ניתן לקבל אצל הגזברית הגב' בתיה דן בכפר חב"ד, בטל:03-9602345 או אצל המזכירה רבקה זכריה בצפת. בטל:073-2550373
יש לציין כי משרד החינוך אינו מתחייב להיענות בחיוב לכל הבקשות, והוא עושה זאת בכפוף למגבלות תקציביות וסדר עדיפויות שנקבע על ידו.

מלגת פר"ח

תלמידות המכללה יכולות להשתלב במסגרת פרויקט פר"ח. במסגרת זו חונכת התלמידה תלמיד, מסייעת לו/להם בהכנת שיעורים, קריאה מונחית, משחקים, התמודדות עם בעיות למידה וחברה ועוד. החונכות בפר"ח זכאיות למלגה שנתית בסכום כ – 5,200 ש"ח ולהחזר הוצאות נסיעה.

תלמידות שנה ב' המשתלבות בפרויקט פר"ח אינן יכולות להפסיק עבודתן באמצע השנה למטרת יציאה לשליחות חינוכית בחו"ל. (לפיכך, תלמידה המתכננת יציאה לשליחות בחו"ל לא תירשם לחונכות פר"ח).

תלמידה המעוניינת להירשם לפרויקט זה תוכל לעשות זאת באמצעות המזכירה הגב' גיטה רודרמן
9602323 – 03.

בקשת מלגה אינה פוטרת מהסדר תשלום שכר לימוד. אי לכך, גם תלמידה המתעתדת להגיש בקשה לקבלת מלגה על רקע כלכלי חריג, חייבת בהסדרת תשלום שכר לימודיה מראש ככולן. במידה ובקשתה למלגה תיענה בחיוב, יופחת סכום המלגה מן התשלומים השוטפים הבאים.

הוועדה למלגות לא תטפל בבקשתה של תלמידה שלא הסדירה את שכר לימודיה מראש, לפני תחילת לימודים.

מלגת מפעל הפיס

מפעל הפיס, פועל במשך עשרות שנים לטובת צרכיה החברתיים של האוכלוסייה ולצמצום הפערים החברתיים בישראל.
במסגרת זו, משקיע מפעל הפיס משאבים רבים בתחום החינוך.

כצעד נוסף, יזם מפעל הפיס את פרויקט "מלגות פיס להשכלה ‏גבוהה", במסגרתו מוענקות מלגות לימודים להשכלה גבוהה, ‏לסטודנטים שידם אינה משגת לממן לימודים אקדמיים, במטרה לסייע להם במימון שכר הלימוד ולעודדם להמשיך את לימודיהם ולהשתלב באקדמיה.

המלגות הינן חד שנתיות, והן מועברות באמצעות הרשויות המקומיות.

הזכאות מותנית בתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה (מוכח) כתנאי לקבלת המלגה.

לבירורים, ניתן לפנות אל המזכירה הגב' גיטה רודרמן. טל': 9602323 – 03.

הסדר שכר לימוד

• ללא הסדרת תשלום שכר הלימודים לא ניתן לקבל מערכת אישית והלומדת אינה בסטאטוס של תלמידה.
• תלמידות הנוסעות לשליחות חינוכית בשנה ב' נדרשות להסדיר את שכר הלימוד בטרם צאתן לשליחות.
• במקרה של הפסקת לימודים – יש להודיע על כך בכתב להנהלת המכללה ולמדור שכר הלימוד. החזר שכ"ל יתבצע בהתאם לנהלים המקובלים – מספר חודשי הלימודים שנותרו עד סוף שנה"ל, בניכוי חודש אחד.

תקנון המוסד לביטוח לאומי

כל תלמידה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אל התלמידה בדואר, על ידי המוסד לביטוח לאומי.
התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו: 15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.
תלמידה שתעבוד בתקופת לימודיה, תהיה פטורה מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות, בהם חויבה על פי פנקסי התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרה דמי בטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. לשם קבלת הפטור תעביר התלמידה למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי המעסיק.