Search
Close this search box.

מדור מבחנים

מדור מבחנים

מזכירת המדור הגב' נחמה חבקין

03-9602307

chavkin_n@rivka.org.il

שעות קבלת קהל:

בימים א'-ה' בין השעות 8:45-14:00

נהלי מבחנים 

בסוף כל סמסטר מתקיימת עונת מבחנים. מועדי המבחנים ומיקומם מפורסמים בלוח השנה האישי ובאתר המכללה.
הזכאות לגשת לבחינות ונהלי המבחנים מפורטים בדפי המידע

נהלי מועד ב'

הנהלים מפורטים בדפי המידע, רישום למועדי ב' מתבצע דרך אתר המכללה.
תאריכי בחינות מועד ב' מפורטים בלוח השנה האישי ובפורטל סטודנט.

סטודנטית שלא תיגש לשני המועדים הקיימים תידרש ללמוד מחדש את הקורס.