יחידת מחקר

יחידת המחקר והפיתוח

מטרת יחידת המחקר להוביל פעילות מחקרית במכללה, לתמוך בה ולפתח אותה.

  • ייזום פרויקטים מחקריים עצמאיים.
  • עריכת מחקרים
  • פרסום פעילות מחקרית של סגל המכללה 
  • יצירת תשתית מחקרית לסגל המכללה, מתן ייעוץ והכוונה.
  • הכוונה בכתיבת הצעות מחקר
  • מידע על קרנות מחקר, קולות קוראים וכנסים

 

חברי ועדת ההיגוי של יחידת המחקר:

ד"ר שלומית דקל- מרכזת יחידת המחקר

ד"ר גיטה רוקח- חברת יחידת המחקר

מרכזת יחידת המחקר ביחד עם הנהלת המכללה מהווים ועדת היגוי המגבשת את המדיניות הכללית של יחידת המחקר.

מחקר תוכנית מצוינות

תוכנית המצויינים להוראה הושתתה על מספר עקרונות: לסטודנטים שייבחרו יהיו כישורים אקדמיים גבוהים אשר הם בעלי פוטנציאל להיות מורים מצוינים וכוח מוביל במערכת החינוכית.

לקריאה בהרחבה

במחקר הנוכחי נבחנה תפיסת הלומדות לגבי מידת תרומתה של תוכנית המצוינות
להתפתחות הפרופסיונאלית שלהן.

לקריאה בהרחבה

המחקר הנוכחי בחן את הזיקה בין רכיבי תכנית מצוינות ובין ההתפתחות הפרופסיונלית של המתמחים המצוינים בהוראה. למחקר נבחרו רכיבים של התכנית שהתחדשו בשנים תשע"ב- תשע"ג.

לקריאה בהרחבה

במחקר הנוכחי נבחנו משתנים תרבותיים וחברתיים בקרב סטודנטיות המוכשרות להוראה במכללת 'בית רבקה' אשר בכפר חב"ד.

לקריאה בהרחבה

דוח"ות מחקר

במחקר הנוכחי נבחנו תפיסות הלומדות במכללה, בשנים א-ג, כלפי תפקדי המדריכות הפדגוגיות כפי שבאו לידי ביטוי בקורסי דידקטיקה ובהדרכה הפדגוגית.

לקריאה בהרחבה

מטרת המחקר הנוכחי לבחון את הקשר בין השגת זהות והערכה עצמית לבין אוריינטציית עתיד בתחום המקצועי, בקרב סטודנטיות במכללה הנמצאות בשלב המעבר מהתבגרות לבגרות מוקדמת.

לקריאה בהרחבה

השליחות בארץ הנעשית בקרב סטודנטיות במהלך סמסטר אחד של שנה ב' ללימודיהן במכללה, נוצרה בשיתוף פעולה של המכללה עם רשת בתי הספר. מטרת השליחות לגבש אצל התלמידות את תפיסת תפקיד המורה כשליחה, ע"י תרומה משמעותית לבית הספר.

לקריאה בהרחבה

במחקר הנוכחי נבדקת תפישתן של תלמידות המכללה כלפי תרומת השליחות החינוכית בשנה ב' להתפתחותן בשלושה מישורים: המישור מקצועי – התפתחות פרופסיונלית בהוראה, המישור הידיאולוגי – התפתחות הזהות החסידית, והמישור האישי והבין אישי – התפתחות וצמיחה כהכנה לחיים בוגרים.

לקריאה בהרחבה

מאמרים שפורסמו

מאמר זה מתמקד בתפיסת הסטודנטיות את הנשים השליחות כמודל לאישה האידיאלית מתוך זיקה לשתי מערכות אקולוגיות: מערכת המקרוסיסטמה, המתקשרת כאן למשנת הרבי מלובביץ' באשר ליציאה לשליחּות כמפעל חיים, ומערכת המיקרוסיסטמה, המתמקדת כאן בראיית השליחה כבעלת הבית במשפחת השלוחים וכרוח החיה בקהילה המתפתחת.

לקריאה בהרחבה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את אוריינטציית העתיד של מתבגרות חרדיות במערכ התרבותית-ייחודית של חברת חב"ד בשני תחומי עתיד: לימודים וקריירה, נישואין ומשפחה.

לקריאה בהרחבה