Search
Close this search box.

התמחות הוראה בביה”ס יסודי

התמחות הוראה בביה”ס יסודי אשכול חובה

ראש ההתמחות
הגב' ריבי פינסקי

039602310

rivi.pinsky@gmail.com

שעות קבלת קהל:

ימים ראשון ושני בין השעות 10:30-14:00.

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

בהתמחות הוראה לביה"ס היסודי ישנם קורסי חובה וקורסי בחירה בין 2 אשכולות:
      אשכול הוראה מותאמת
      אשכול משאבי למידה

  1. התלמידה תתפתח באופן אישי, תחזק מודעות עצמית, תגבש זהות עולם חסידית – ערכית בשליחות החינוכית.
  2. התלמידה תרכוש ידע דיסציפלינארי רחב, וכשרים אקדמיים בתחומי מקצועות ההתמחות הרלוונטיים לביה"ס היסודי בהתאמה למיומנויות המאה ה-21.
  3. התלמידה תחזק מיומנויות לטיפוח אקלים כיתה חיובי, תחושת קהילתיות בכיתה והכלה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.

התמחות דו חוגית-מוקדים מרכזיים בהכשרה
תושב"ע -26 ש'
כוללת – 30 ש' :
לימודי חובה 15 ש': חינוך והוראה לבית הספר היסודי
אשכול בחירה 15 שעות: משאבי למידה או הוראה מותאמת-מתקנת ומשלבת

חינוך והוראה בבית הספר היסודי -15 ש'

הוראה בכיתה הטרוגנית:
הוראה בכיתות א-ב – הגב' רוחה ויסמן (שנה א)
אסטרטגיות בהוראה – הגב' נחמי גופין (שנה א)
הוראה דיפרנציאלית- הגב' חני מרינובסקי(שנה ב)
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל-הגב' ד"ר עטרה פישר (שנה ג)
הוראה מתקנת בקריאה – הגב' צירי זילברשטרום (שנה ב )
הוראה מתקנת בכתיבה- הגב' פרל רותם (שנה ג)
מיפויים ותוכנית התערבות בקריאה ובכתיבה- הגב' אסתי בורגן (שנה ג)
פדגוגיה דיגיטלית- הגב' שרה וייסברג/ הגב' חני זוהר ( שנה ג')

פיתוח שפה, ספרות ילדים
ספרות ילדים והוראה רב תחומית- הגב' רלה גורליק (שנה א)
יסודות הקריאה והכתיבה – היבטים תאורטיים ומעשיים- הגב' אסתי בורגן (שנה א)
התפתחות השפה בביה"ס – ספרות ילדים – אהבת הקריאה- הגב' רלה גורליק (שנה א)
תכנית לימודים בחינוך הלשוני- הגב' מירי גורליק (שנה ב)

אקלים כיתה מיטבי
סדנא לפיתוח מודעות והעצמה אישית כבסיס להעצמת תלמידים/ מצבי סיכון- הגב' ד"ר שלומית דקל (שנה ד)
הכיתה כקבוצה חברתית- הגב' צירי זילברשטרום (שנה ג)
גישור המורה כמנהיג השיח/ פסיכולוגיה חברתית- הגב'  רלי רוזנטל (שנה ד)
סמינריון: הוראה למידה מקוונת בתושב"ע- הגב' שרה ויסברג/ הגב' חני זוהר (שנה ג)
סמינריון-גיבוש זהות אישית/ למידה בתקופת משבר- הגב' ד"ר חנה סגל (שנה ד)

אשכול בחירה משאבי למידה-15 ש'

תקשוב בהוראה-הגב' שרה ויסברג/ הגב' חני זוהר (שנה א)
פדגוגיה דיגיטלית- הגב' שרה ויסברג/ הגב' חני זוהר (שנה ב)
פרויקטים במחשבים- הגב' שרה ויסברג/ הגב' חני זוהר (שנה ג)
צילום ככלי חינוכי- הגב' אלישבע אמר (שנה א)
מבוא לעריכה- הגב' יעל קהניאל (שנה א)
יצירתיות במקצועות רבי מלל- הגב' חני מרינובסקי (שנה ב)
שילוב המשחק בהוראה ולמידה- הגב' אסתי גופין (שנה א)

אורינות מחשב – מודרך
יישומי מחשב- מודרך
מולטימדיה בחינוך
משאבי למידה – מודרך

אשכול בחירה הוראה מותאמת ומשלבת- 15 ש'

שילוב כלים מעולם הטיפול- הגב' אורטל דישון (שנה א)
אומנות ככלי לטיפוח שפה רגשית- הגב' אורטל דישון (שנה א)
המשחק הלימודי בהוראה מתקנת- הגב' אסתי גופין (שנה א)
שילוב המחשב בהוראה מתקנת- הגב' שרה ויסברג/ הגב' חני זוהר (שנה ב)
פדגוגיה דיגיטלית פרטנית- הגב' שרה ויסברג/הגב' חני זוהר (שנה ג)
התנסות ייחודית בעבודה מעשית- הגב' רותם פרל (שנה ג)

ההתנסות בשנים א'-ג' מתבצעת בימי רביעי בבתי הספר היסודיים של רשת 'אוהלי יוסף יצחק'

 יום עיון שנתי העוסק בנושאים עדכניים הקשורים לחינוך והוראה בבית הספר היסודי. ליום העיון מוזמנים מרצים אורחים מקצועיים למסירת הרצאות וסדנאות.

אפשרות א: מסלול פסיכומטרי- ציון התאמה 540 + מבדק התאמה.


אפשרות ב: מסלול תעודת בגרות איכותית-4 יחידות אנגלית, ממוצע בגרות 92+ מבדק התאמה.

הגב' רוחה ויסמן
הגב' נחמי גופין
הגב' חני מרינובסקי
ד"ר עטרה פישר
הגב' צירי זילברשטרום
הגב' פרל רותם
הגב' אסתי בורגן
הגב' שרה ויסברג
הגב' חני זוהר
הגב' רלה גורליק
הגב' מירי גורליק
ד"ר שלומית דקל
הגב' רלי רוזנטל
ד"ר חנה סגל
הגב' אלישבע אמר
הגב' יעל קהניאל
הגב' אסתי גופין
הגב' אורטל דישון

הגב' ריבי פינסקי   rivi.pinsky@gmail.com