bul3_1 זכאים לשאול ספרים תלמידות, מורים/ות ועובדי/ות המכללה עם הצגת כרטיס קורא.
   

bul3_1 הספרים המיועדים להשאלה מושאלים לשבועיים ימים.


bul3_1 לא ניתן להשאיל ספרי יעץ, כתבי עת וספרים שמורים.

 

bul3_1 כל ספר המוצא מן הספרייה, אפילו לזמן קצר, לצילום או לשיעור, חייב ברישום בדלפק ההשאלה.

 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים