התמחות/סטאז' וכניסה להוראה

תחרות מתמחים    מורות חדשות    נהלים    טפסים    מתן משוב וקבלת משוב

 

     נהלים            

 

טפסים

      יייי 

תחרות מתמחים

 

מורות חדשות

 

 

 

 

תכנית התמחות בהוראה (סטאז') – לתלמידות שנה ד'

 

שנת ההתמחות היא חובה החלה על כל סטודנט הלומד לתעודת הוראה, והשלמתה בהצלחה היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון הוראה

 

דרישות מוקדמות להתמחות בהוראה - עפ"י כללי משרד החינוך

 

ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מהחובות הלימודיים של השנים הקודמות, לרבות חובות ההתנסות המעשית ולימודי עזרה ראשונה. עובדי הוראה קבועים במערכת פטורים מהתמחות.

 

שנת התמחות בהוראה מתמקדת בהתפתחותה המקצועית של המורה המתמחה מבחינה אישית, מקצועית ואקולוגית. במהלך שנה זו נחשפת המתמחה למצבי למידה חדשים בתנאי אמת ועלולה להיתקל בקשיים רבים. לשם כך זוכה המתמחה לליווי מקצועי של חונכת שתפקידה לתמוך, לסייע בעיצוב דפוסי עבודה, לנהל עם המתמחה שיח על עבודתה ולהעניק לה את מלוא התמיכה הנדרשת בשנה זו. כמו כן משתתפת המתמחה בסדנת התמחות המשמשת כסדנת תמיכה בה מושם דגש מן המעשה אל התאוריה בתהליכי הכניסה לעבודה, חשיבה רפלקטיבית על תהליכי ההוראה, חשיפת בעיות וליבונן

 

בשנת התמחות על המתמחה לעבוד במסגרות המאושרות להתמחות בהוראה  בהיקף של לפחות שליש משרה (המזכה אותה בשנת וותק בעבודה)  ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה (ניתן לבצע את התקופה הזו ברצף או בשתי תקופות של שלושה חודשי עבודה כל אחת). ההתמחות נעשית בזיקה לשכבת הגיל ולהתמחויות שאליהן הוכשרה המתמחה.

 

עבודת המתמחה כוללת הוראה פעילה ורציפה, ניהול כיתה ומילוי תפקידי חינוך המתבצעים במסגרות מאושרות להתמחות. כן חלה חובת השתתפות בסדנת התמחות, קיום קשר שבועי עם חונכת וסיום בהצלחה של תהליכי ההערכה.

 

השיבוץ לעבודה בהוראה יתבצע באמצעות פנייה אישית של המועמדת להתמחות לפיקוח במחוז שבו היא מעוניינת להשתלב או באמצעות שליחת קורות חיים למוסדות חינוך שבהם היא מעוניינת לעבוד. מתמחות בגני הילדים יפנו למפקחות באזורי הפיקוח השונים.

 

לאחר מציאת העבודה תדווח על כך המתמחה באמצעות טופס שיבוץ לסטאז' באתר המכללה. (קישור לקובץ הוראות מילוי הטופס). 

 

ליווי של מורה חונך  

 

בשנת ההתמחות תלווה כל מתמחה בחונכת. בבית הספר תמונה החונכת על ידי המנהל או המפקח, בחינוך הטכנולוגי ובגן הילדים - על ידי המפקח/ת. החונכת תקיים מפגשים שבועיים קבועים עם המתמחה ותסייע בקליטתה במערכת. יש להתחיל בפגישות החונכות מיד עם קבלת העבודה.

 

החונכת תצפה במתמחה לפחות פעמיים בסמסטר, תתעד בכתב, תיתן משוב שוטף, תמלא את משוב אמצע שנה /ההערכה המעצבת באמצע השנה, ותהיה שותפה בהערכה המסכמת בסוף השנה. על החונכת להיות בוגרת קורס להכשרת חונכים בעלת ותק של חמש שנים לפחות בהוראה. היא תשתתף במפגשי חונכות במהלך שנת החונכות. חונכת  העובדת באופק חדש מתוגמלת עבור תפקידה כחונכות של מתמחה אחת:  2.4% מהשכר המשולב, חונכת שלא עובדת באופק חדש תתוגמל בגמול כספי באמצעות המכללה. יש לדווח לרכז ההתמחות את פרטי החונך.

 

הערכת המתמחה

 

במהלך השנה מתקיימים שני תהליכי הערכה ממוקדים. בסוף סמסטר ראשון משוב אמצע שנה ידני (הערכה מעצבת) ובסוף שנת ההתמחות- הערכה מסכמת מקוונת.

 

ההערכות תתבססנה על צפייה בעבודת המתמחה, על משוב מתועד ועל שיחות הערכה אישיות, הן של החונכת והן של מנהל בית הספר או של המפקחת בגן הילדים.

 

תהליך זה הוא הקובע את התאמתה של המתמחה לקראת קבלת רישיון הוראה והשתלבותה במערכת החינוך.

 

השתתפות בסדנת התמחות 

 

על המתמחה חלה חובת השתתפות בסדנת התמחות שבועית במכללה לאורך כל שנת ההתמחות. היקף הסדנה 60 שעות. מטרות הסדנה הן גיבוש קבוצת תמיכה הדדית ולמידת עמיתים בנושאי חינוך, הוראה וניהול כיתה, תמיכה בתהליך ההסתגלות של המתמחים בשדה ההוראה (תמיכה אישית וקבוצתית), טיפוח היכולת הרפלקטיבית הנדרשת בתהליכי החינוך וההוראה וחשיפה לאמצעי הערכה מגוונים, פיתוח מיומנויות תקשורת: מורה-עצמו, מורה-תלמיד, מורה-הורה ומורה-צוות, מודעות לבניית אקלים כיתה הנתמך על בסיס ערכים יהודיים חסידיים ושוויוניים (כמו: קבלה, הקשבה, עזרה הדדית ושיתוף פעולה).

 

סדנת הסטאז' והחונכות הן המסגרות היחידות הנדרשות בשנת ההשתלמות. בשנה זו אין דרישה להשתתף בהשתלמויות לפיתוח מקצועי.  

 

למתמחה ב"אופק חדש" לא תוכר סדנת הסטאז' לצורך הפיתוח המקצועי. למתמחה ב"עוז לתמורה" תוכר סדנת הסטאז' כגמול לפיתוח המקצועי, רק אם עשתה את סדנת הסטאז' אחרי שכבר היה לה תואר ותעודת הוראה.

 

מתמחה שהועסקה בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה", שהשתתפה בשנת ההתמחות, בנוסף לסדנת הסטאז', גם בהשתלמות מוסדית - תוכר לה ההשתלמות המוסדית כ- 30 שעות לצורך קידום בדרגה. הכרה זו היא החל משנת תשע"ה.

 

רישיון לעיסוק בהוראה

 

בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שההערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך והמתמחה קיבלה עליה מכתב הצלחה דרך המערכת הממוחשבת – תשלח המתמחה את האישור אודות ההתמחות ואת  האישור אודות סדנת הסטאז', בצירוף מסמכי סיום תואר וסיום תעודת הוראה, אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה. הרישיון יישלח אל המתמחה בדואר. מתמחה שקיבלה בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או על כישלון בהתמחות – לא תוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים