החזרי שכר לימוד

הלומד נדרש לשלם עם תחילת שנת לימודים את עלות שכר הלימוד לאותה שנה


החזרי שכר לימוד


במשך השנים נוהג משרד החינוך לאשר "החזרי שכר לימוד" ללומדים לתעודת הוראה.


יודגש, כי מכללת "בית רבקה" אינה צד בעניין, הבקשה לקבלת ההחזר תלויה בזכות האישית של כל פרט על פי הקריטריונים המקובלים, והם:


א. המורה הינו בעל ותק של 4 שנים בהוראה.

ב. המורה הינו עובד של משרד החינוך, או שהוא  עובד במוסד מוכר שיש לו קוד מוטב, וקיימים קשרי התחשבנות ישירים בין משרד החינוך למוסד לגבי מורה זה.

ג. במקרה שהמורה אינו עובד של משרד החינוך, קבלת התשלום על ידי המורה מותנית בכך שהבעלות של המוסד מתחייבת בחתימתה להעביר את התשלום למורה מיד עם העברת הכסף לבעלות.

 

על מנת לממש את החזר שכר הלימודים, יש לפעול כך:


א. המורה נדרש לשלם למכללה את שכר הלימוד לשנת הלימודים.

ב. המורה ממלא את טופס הבקשה, מחתים את הבעלות (במקרה שאינו עובד של משרד החינוך) על הטופס, מצרף אישור לימודים מטעם המכללה, ושולח לכתובת המצוינת מצידו האחורי של טופס הבקשה.

ג. תשובת משרד החינוך מתקבלת בתאריכים הנקובים בצידו האחורי של טופס הבקשה.

ד. עם התקבל האישור, יש לצרף את הקבלות המקוריות על התשלום, ולהעביר לידי הבעלות לא יאוחר מתאריך הנקוב על גבי טופס האישור. (במקרה והמורה הינו עובד של משרד החינוך, על המורה לשלוח את הקבלות למשרד החינוך). 

ה. הבעלויות תעברנה את הקבלות למשרד החינוך, והכסף יועבר בשני תשלומים לחשבון המוסד. (במקרה והמורה הינו עובד של משרד החינוך, תועבר לו ההשתתפות בתלוש השכר האישי).

ו. מנהל המוסד יעביר את התשלום למורה הזכאי לאור האישור שהומצא לו.

ז. מנהל המוסד ינכה מס מהחזר שכר לימוד בכפוף לתנאי תשלומי המס לכל עובד במוסדו.

 

מכללת "בית רבקה" אינה אחראית בשום אופן להסדרת נושא החזרי שכר הלימוד. המכללה תשתדל לסייע בטיפול בנושא ללא התחייבות כלשהי.

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים