מצוינות להוראה

1. תלמידות בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650 ומעלה.


2. תלמידות המוכיחות הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630 ומעלה, לאחר ריאיון    

    קבלה. 


3. סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי של 660 ומעלה ללא התחשבות בציון הבגרות אבל מחייב זכאות לבגרות.


4. התאמתם של הסטודנטים משלוש הקבוצות תיבחן על ידי וועדת קבלה מכללתית שתתייחס גם למכתב הסינגור של המועמד.


5. העדפה לקבלה לתכנית תינתן לסטודנטים המתמחים במקצועות דלהלן:
     bul7_1 אנגלית, מתמטיקה ומדעים בכל המסלולים
     bul7_1 מסלול הגן.

 

 

ספרייה
לומדים
סגל
סילבוסים
פורומים